Bakgrund och historik.

Genom forskning och utredning har man kommit fram till att när städerna växer försvinner den naturliga markytan som oftast ersätts med olika hårda och mindre vattengenomsläppliga material och produkter. Man har slagit fast att detta leder till översvämningar, överbelastning av dagvattensystem och till att många träd i städer dör.

​

Vi vill genom vår produkt, tillsammans med kommuner och markanläggningsföretag bidra till att i framtiden skapa städer som klarar den ökande urbaniseringen och ett mer nederbördsrikt klimat. Genom att använda vår produkt främjas lokalt omhändertagande av dagvatten genom flödesutjämning och infiltration till stadens gröna ytor.

​

Vi fokuserar på att ta fram produkter som;

​

Samverkar och säkerställer en hållbar hantering av vatten i stadsmiljön.

​

Dränerande hårdgjorda ytor som reducerar belastningen på dagvattensystemen och minskar bekymmer med översvämningar.

​

Kostnadseffektivt säkerställer etablering, tillväxt, överlevnad och vitala träd i städer.

​

Innehåller lämpligt material och teknik ur ett hållbarhetsperspektiv.

​

Ger entreprenörer och upphandlare en möjlighet att göra gröna upphandlingar. 

​

​

Vår vision är att sträva mot genomtänkta lösningar som ger attraktiva städer där träden lever, översvämnings-problemen minskar och de hårdgjorda ytorna har bibehållen funktionsduglighet. 

Det är därför vi skapade vår produkt - WetGas-Thru.